DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Cemal Uygun
Cemal Uygun
Giriş Tarihi : 01-12-2020 09:15
Güncelleme : 01-12-2020 09:30

Milyonların beklediği yapılandırmanın detayları

 

17 Kasım 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la diğer düzenlemeler yanında bazı vergi düzenlemeleri yapılmıştır.

 

Yapılan düzenlemelerle;

 • Varlık Barışı uygulaması yeniden getirilmiş,
 • Kesinleşmiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına olanak sağlayan düzenlemeler yapılmış,
 • Payları Borsa İstanbul’da işlem görmek üzere en az %20 oranında ilk defa halka arz edilen şirketlerin kurumlar vergisi oranının indirimli olarak uygulanması öngörülmüş,
 • Tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini geri almaları durumunda yapılacak vergi uygulaması düzenlenmiş,
 • İhracatın teşvikini amaçlayan yeni bir teşvik unsuru getirilmiş,
 • Vergi kanunlarında yer alan ve uygulama süresi 2020 yılı sonu itibariyle bitecek olan bazı geçici düzenlemelerin süresi uzatılmış,
 • Başka kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet düzenlemesinin, gelir/kurumlar vergisi stopajını kapsadığının açıkça yer almadığı durumda, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamında stopaj yapılması öngörülmüştür.

17.11.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 11.11.2020 tarih ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la diğer düzenlemeler yanında bazı vergi düzenlemeleri yapılmıştır:

Düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

A) Kesinleşmiş Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

7256 sayılı Kanun’la kesinleşmiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Konuyla ilgili olarak Kanun’da dört madde yer almakta olup bu maddelerden;

 • Birincisi kapsam ve tanımlara,
 • İkincisi kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasına,
 • Üçüncüsü ortak hükümlere (ödeme /taksitlendirme),
 • Dördüncüsü diğer bazı alacakların yapılandırılmasına,

ilişkindir. Düzenleme aşağıda özetlenmiştir.

1) Kapsam

a) Alacak Türleri Açısından

Düzenlemeye göre yeniden yapılandırma kapsamına;

 • Vergiler ve vergi cezalar,
 • Gümrük vergileri ve idari para cezaları,
 • Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
 • Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen kredilerden kaynaklanan alacaklar,
 • KOSGEB’in kredi ve uygunsuzluğu tespit edilmiş destek ödemelerinden kaynaklanan alacakları ile aidat alacakları,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları,
 • TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin üyelerinden olan aidat ve diğer bazı alacakları,
 • Türk Standartları Enstitüsünün sundukları hizmetler nedeniyle doğan alacakları,
 • İl özel idarelerin, belediyelerin ve belediyelerin sahip olduğu şirketlerin, yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları,
 • Kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları,
 • Bazı idari para cezaları,
 • Yukarıda sayılan kamu alacaklarına ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacaklar,

girmektedir.

 1. Alacakların Dönemi Açısından
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Bağlı Tahsil Dairelerince Tahsil Edilen Vergiler

Yapılandırma kapsamına;

 • 31.08.2020 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,
 • 2020 yılına ilişkin olarak 31.08.2020 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,
 • 31.08.2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları

girmektedir.

Buna göre, 31.08.2020 tarihinden önceki dönemlere ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelerle ilgili uygulama aşağıdaki gibi olacaktır:

Yıllık beyannameli gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetleri

Yıllık beyannameli gelir ve kurumlar vergisi için, 2019 takvim yılı ve önceki yıllara ilişkin vergilendirme dönemleri kapsama girmektedir.

Aylık beyannameli mükellefiyetler

Katma değer vergisi ve stopaj gelir vergisi gibi aylık beyannameli mükellefiyetlerde, Temmuz/2020 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, Ağustos/2020 vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir.

2020 yılına ait olup, 31.08.2020 tarihinden önce tahakkuk eden diğer vergiler

Düzenlemeye göre, 2020 yılına ilişkin olarak yıllık tahakkuk etmiş sayılan motorlu taşıtlar vergisi, yıllık harçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi alacaklar Kanun’un kapsamına girecektir.

- Vergi cezaları

Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarında, verginin ait olduğu dönem dikkate alınarak kapsama girip girmediği tespit edilecektir.

Bir vergi aslına bağlı olmayan cezalarda ise 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olup olmadığına bakılacaktır.

- Gümrük Vergileri

Yapılandırma kapsamına;

 • 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri,
 • İdari para cezalarını,
 • Faizler, zamlar ve gecikme zammı alacakları

girmektedir.

 1. Kapsamla İlgili Diğer Konular

Mücbir sebep kapsamında ertelenen vergiler

 

Yapılandırma kapsamına giren dönemlere ilişkin olup Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla KOVİD-19 salgını nedeniyle ilan edilen mücbir sebep kapsamında beyanname verme ve ödeme süresi ertelenen vergilerden, ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler hakkında yapılandırma yapılamayacağı Kanun’da özel olarak düzenlenmiştir.

Daha önceki yapılandırmalardan kalan borçlar

 

Daha önceki yapılandırmalardan 2018 yılında 7143 sayılı Kanun’la yapılan yapılandırmanın taksitlerinin ödenmesine devam edilmektedir. Bu Kanun kapsamında borçları yapılandırılanlardan isteyenler, kalan taksitler için 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma isteyebilirler.

Yapılanma kanunları kapsamında borçlarını yapılandıranlardan koşulları ihlal ederek haklarını kaybedenler de ödemedikleri tutarlar için bu Kanun kapsamında borçlarını yapılandırabilirler. Buna bir engel bulunmamaktadır.

Yargı kararıyla kesinleşen ancak ödemeye ilişkin tebligatın yapılmadığı borçlar

 

Kapsama giren dönemlere ilişkin olup Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla yargı kararıyla kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için, belirlenen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla, bu alacakların yapılandırılması mümkündür.

Düzenlemeye göre bu alacaklar için tebligat yapılmayacak ve alacakların vade tarihi olarak Kanun’un yayımı tarihi kabul edilecektir.

2) Yeniden Yapılandırılma Uygulaması

 

Kanun’un yayımlandığı 17.11.2020 tarihi itibariyle (bu tarih dahil);

 • Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin tamamının,
 • Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının %50’sinin,
 • İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının %50’sinin,
 • Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin tamamının,
 • Gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergisi asıllarına bağlı olmaksızın kesilen idari para cezalarının %50’sinin,
 • Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa varsa gümrük vergileri aslının tamamının,
 • Sayılan kamu alacakları için hesaplanacak gecikme faiz ve zamları yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanan tutarın

ödenmesi halinde,

 • Vergi aslına bağlı kesilen cezalar
 • Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının kalan %50’si,
 • İştirak fiili nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan %50’si,
 • Gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergisi asıllarına bağlı olmaksızın kesilen idari para cezalarının kalan %50’si,
 • Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının kalan % 0’i,
 • Vergilere ve gümrük vergilerine ilişkin faiz, gecikme zammı ve gecikme faizleri ödenmeyecektir.
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Beşiktaş2044
 • 2Fenerbahçe2042
 • 3Galatasaray2039
 • 4Gaziantep FK2035
 • 5Alanyaspor2034
 • 6Trabzonspor2033
 • 7Hatayspor2032
 • 8Fatih Karagümrük2030
 • 9Yeni Malatyaspor2027
 • 10Antalyaspor2026
 • 11Göztepe2025
 • 12Kasımpaşa2025
 • 13Çaykur Rizespor2025
 • 14Sivasspor2024
 • 15Başakşehir FK2024
 • 16Konyaspor2023
 • 17Kayserispor2019
 • 18Gençlerbirliği2019
 • 19MKE Ankaragücü2018
 • 20BB Erzurumspor2017
 • 21Denizlispor2014
Yol Durumu
E-GAZETE
a Gazete Manşet
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
ARŞİV ARAMA
https://www.kayserisempati.com/ kayseri esc esc kayseri kayseri bayan http://www.rehberistanbul.com/ ataköy kayseri bayan partner http://oihotvl.com/ ataşehir bayan partner esc gaziantep gaziantep esc
hacklink al izmir escort hack forum instagram takipçi kasma bursa web tasarimbursa escortporno sexkartal escortankara escortbursa tabelastark şikayet